סדר חנוכת בית חדש / הלכות ברכת דירה חדשה

מזל טוב!
לקחתם משכנתא, הלוואות מהמשפחה וחברים, ביצעתם עסקה גדולה מאוד ורכשתם דירה חדשה אליה אתם מתכוונים להכנס בקרוב. בכניסה לדירה חדשה מקובל לערוך טקס חנוכת בית אשר מברך את הבית ואת הגרים בו ומציין את הכניסה למקום מגורים חדש.

טקס ברכת חנוכת בית - הנוסח המקובל
להלן הנוסח המקובל לפי החיד"א ז"ל בספרו 'תורת השלמים'. נוסח מיסטי מעט, מעניין ומרגש. החיד"א, הוא הרב חיים יוסף דוד אזולאי, היה מחברן ומסדרן של תפילות שונות.
החיד"א נולד בירושלים בשנת 1724, חי רוב חייו בירושלים ובחברון ונשלח בשליחויות הקהילה הארץ ישראלית לשלטונות התורכיים ולאיטליה. נפטר בליוורנו באיטליה בשנת 1806.

טקס חנוכת בית לפי החיד"א:
"ברוך אתה בבואך ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח";
"ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו";
"ויהי נועם אדני עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו";
"אנא בכח גדולת ימינך קבל רינת עמך, שגבנו, טהרנו נורא";
"והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה והנה קמה אלומתי וגם נצבה, והנה תסובינה אלומותיכם ותשתחווינה לאלומתי".

ממשיכים בבקשה מפורשת לרחמים, הצלחה וברכת הבית:
"יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלך רחום וחנון שתתמצא רחמים עלינו, ורוב רחמיך ובזכות שמות הקדושים היוצאים מפסוקים אלו, תצליחנו לנו ולכל זרעינו בבית זה בכלל ובפרט, ונהיה כולנו מוצלחים ומבורכים בכל מכל כל, ותצילנו מעין הרע, ומכל חטא, ומכל חולי, ומכל צרה, ויהיו בתינו בכל מקום בתים מלאים כל טוב, מוצלחים ומבורכים לנו ולזרענו, אמן כן יהי רצון."

ומצטטים גם את הפסוקים הבאים:
"יהי חסדך ה' עלינו כאשר ייחלנו לך";
"הראנו ה' חסדך וישעך תיתן לנו";
"ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך אשירה לה' כי גמל עלי";
"הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזמרת יה ה' ויהי לי לישועה".

 

אם לא נקבעה מזוזה בפתח הבית עד לחנוכת הבית, קובעים מזוזה, מחזקים במסמר ומברכים:
"ברוך אתה אדני אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו לקבוע מזוזה".

 

יש נוהגים לברך גם ברכת שהחיינו על הבית החדש, (ויש הנוהגים לאכול באותה הזדמנות גם פרי חדש או ללבוש בגד חדש, כדי שברכת שהחיינו תחול ביחד על הפרי או הבגד ועל הבית החדש):
"ברוך אתה אדני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".
לבסוף נוהגים לתת צדקה או להבטיחה לעתיד.

 

לימוד לחנוכת הבית:
לאחר הטקס נוהגים ללמוד מקורות כברכה להצלחת הדרך וכברכה שבבית תשכון תורה. ניתן ללמוד כל טקסט, ומקובל ללמוד משניות מסכת ברכות, מסכת ביצה ומסכת תמיד.

לבסוף קוראים מתוך הזוהר, חלק ג' דף נ' ע"א, מן הגמרא במסכת בבא מציעא, דף ק"ז עמוד א, וברמב"ם, משנה תורה, הלכות דעות, פרק ה' הלכה יא:
"דרך בעלי דעה שיקבע לו אדם מלאכה המפרנסת אותו תחילה, ואחר כך יקנה בית דירה, ואחר כך ישא אישה...."
כן קוראים ברמב"ם בהלכות בית הבחירה, פרק א': "מצות עשה לעשות בית לה'...."

 

מסיימים בבקשה זו:
"יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם ואלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אל רחום וחנון אב הרחמים, שיהא חשוב ומרוצה לפניך הלימוד שלמדנו בתורתך הקדושה כריח ניחוח. וברוב רחמיך המרובים תרחם על בעל הבית - [פלוני בן פלוני ופלונית] הזה, אשר בתחילת בואו לשכון בבית הזה, אוותה נפשו ויעשה תחילה וראש, חנוכת הבית הזה בדברי תורתך הקדושה, לייסד את הבית ולחנכו בדברי תורה. ובכן בזכות תורתך הקדושה תברך את בעל הבית הזה אשר השתדל בלמוד זה, לו ולכל בני ביתו ברכות לעד. ויהיה להם הבית הזה מוצלח ומבורך בכל מכל כל. וישמע בבית זה קול ששון ושמחה, השקט ובטח, ששון ושמחה ימצא בה, ונסו יגון ואנחה. אנא בכוח רוב רחמיך היה עליהם סתרה, צינה וסוחרה. ותבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, ובהורמנא דמלכא עלאה, מני שים טעם להרחיק מן הבית הזה כל מזיק וכל פחד וכל בהלה, בכוח שמות הקדושים היוצאים מפסוקים לא יתייצב איש בפניכם, פחדכם ומוראכם ייתן ה' אלוהיכם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה כאשר דבר לכם. וע"ב אתון אשר בפסוק זה, ישמרו ויצלו מכל רע לבעל הבית הזה ולכל בני ביתו, ויצלחם בכל מעשה ידיהם. ותצילם מכל רע. דשנים ורעננים יהיו. רחום חנון שומר תומך מציל ישר פודה, ברוב רחמיך תקבל תחינתנו ותענה עתירתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה, עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך."

כאשר באים לחנוכת בית מקובל להביא מתנה כלשהי. אתם יכולים לרכוש מתנות לחנוכת הבית מהמבחר דגמים של ברכות הבית בעיצובים שונים:

ברכת הבית ויטראג' - חמסה אובלית
ברכת הבית ויטראג' - חמסה אובלית
ברכת הבית ויטראג'-חמסה אובלית -רוסית
ברכת הבית ויטראג'-חמסה אובלית -רוסית
ברכת הבית ויטראג' - מרובעת  - בשפה הרוסית
ברכת הבית ויטראג' - מרובעת - בשפה הרוסית
מסגרת זכוכית מותכת אדום/צהוב
מסגרת זכוכית מותכת אדום/צהוב
מסגרת זכוכית בצבעים שונים
מסגרת זכוכית בצבעים שונים
מסגרת זכוכית בצבעים שונים
מסגרת זכוכית בצבעים שונים
ברכת הבית - זכוכית עם פיוטר
ברכת הבית - זכוכית עם פיוטר
חמסה ברכת הבית עשוייה עץ
חמסה ברכת הבית עשוייה עץ
חמסה ברכת העסק עשוייה עץ
חמסה ברכת העסק עשוייה עץ
חמסה ברכת הבית עשוייה עץ בגוון כהה
חמסה ברכת הבית עשוייה עץ בגוון כהה
חמסה ברכת הבית עשוייה עץ
חמסה ברכת הבית עשוייה עץ
ברכת הבית עשוייה עץ בצורת מגן דוד
ברכת הבית עשוייה עץ בצורת מגן דוד
ברכת הבית עשוייה עץ בצורת מגן דוד
ברכת הבית עשוייה עץ בצורת מגן דוד
ברכת הבית עשוייה עץ בצורת מגן דוד
ברכת הבית עשוייה עץ בצורת מגן דוד
ברכת הבית מלבנית עשוייה עץ
ברכת הבית מלבנית עשוייה עץ
ברכת העסק עשוייה עץ בגוון מהגוני
ברכת העסק עשוייה עץ בגוון מהגוני
ברכת הבית גל ירושליים  25:19 ס"מ
ברכת הבית גל ירושליים 25:19 ס"מ
ברכת העסק גל ירושליים  25:19 ס"מ
ברכת העסק גל ירושליים 25:19 ס"מ
אשת חייל מי ימצא - גל ירושלים 19:25 ס"מ
אשת חייל מי ימצא - גל ירושלים 19:25 ס"מ
אשת חייל מי ימצא - ברכת הבית עם פמוטים
אשת חייל מי ימצא - ברכת הבית עם פמוטים
ברכת הדלקת נרות שבת
ברכת הדלקת נרות שבת
Jewish home blessing
Jewish home blessing
Jewish home blessing – Russian language
Jewish home blessing – Russian language
ברכת העסק רקומה "חומות ירושלים"
ברכת העסק רקומה "חומות ירושלים"
ברכת הבית רקומה "חומות ירושלים"
ברכת הבית רקומה "חומות ירושלים"
ברכת העסק רקומה "חומות ירושלים"
ברכת העסק רקומה "חומות ירושלים"
ברכת הדלקת נרות רקומה "חומות ירושלים"
ברכת הדלקת נרות רקומה "חומות ירושלים"
ברכת אשת חייל מי ימצא ויטראז' 21*30 ס"מ
ברכת אשת חייל מי ימצא ויטראז' 21*30 ס"מ
Jewish home blessing – "Jerusalem walls"
Jewish home blessing – "Jerusalem walls"
Jewish home blessing – "Jerusalem walls" – Russian language
Jewish home blessing – "Jerusalem walls" – Russian language

ניתן להזמין את סדר חנוכת הבית דרכנו. כמו כן ניתן להזמין מאיתנו תלמיד חכם שיערוך את הטקס של חנוכת הבית .
כמו כן ניתן להזמין מזוזות כשרות ומהודרות וגם להתקין את המזוזות בזמן טקס חנוכת הבית.
להזמנות 0522540574  פקס 0773240559
לשאלות ויעוץ ניתן לפנות במייל : meida@ptil-tchelet.com
בברכת מזל טוב ודרך צלחה  מאתר פתיל-תכלת.