הלכות ברית מילה

ברית יצחק

מנהג זה, המקובל בעדות המזרח וקרוי גם 'ליל הזוהר' או 'עקד-אל-יאס' (עקידת ההדסים), קשור בהגנה על הרך הנולד. בלילה שלפני הברית, באים קרובי המשפחה וידידיה לבית הרך הנולד (או לבית הסבים). הציבור או כמה מן הגברים הנוכחים קוראים בקול מדרשים, סיפורים והלכות הקשורים בברית המילה של האבות מתוך ספר הזוהר בשפה הארמית (זוהר לספר בראשית, פרשת לך לך, "ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים" עד סוף הפרשה). את הקטע האחרון, הקשור בחובת האב למול את בנו קורא אביו של הילד, ולאחר מכן מתפנה הציבור לסעודה, וממשיך בשירה, נגינה וריקודים לאור נרות דולקים. יש הנוהגים להביא אל הבית את 'כסא אליהו' בו ישתמשו בברית, ולקשור עליו ענפי הדסים.

הלכות  ברית מילה

סימן רס - סדר ליל הברית
א. לילה שלפני יום המילה נקרא ליל "ברית יצחק" ובכמה מקומות נהגו להיות ניעורים כל הלילה
ולעסוק בתורה אצל התינוק, ועיקר הדבר עד חצות לילה. וקבעו סדר לימוד מיוחד ללילה זה,
ומה טוב ומה נעים שיהיו נוכחים שם תלמידי חכמים להשיח בדברי תורה. ויש שנהגו להדליק נרות בלילה הזה, ושמחים ושרים בו.
ב. כשעורכים סעודה בליל יום הברית, (הנקרא "ברית יצחק"), אין הסעודה נחשבת לסעודת
מיצוה, ולכן אחר ראש חודש אב אסור לאכול בשר בסעודת ליל הברית. והדבר ברור שאין
חובה לעשות סעודה עם נטילת ידיים בליל הברית, ואפשר על ידי ברכות בלבד.
ג. בעת שעורכים בבית לימוד "ברית יצחק" ויש שם עשרה אנשים גדולים, או בעת סעודת המילה,
תעמוד היולדת בפתח, ותברך בשם ומלכות "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם הגומל לחייבים
טובות שגמלני כל טוב" ויענו אמן, ואחר כך יאמרו "צור אשר גמלך כל טוב הוא יגמלך נצח סלה
ועד. ואין הבעל יכול לברך בשם אשתו, אלא אם גם הוא נתחייב לברך הגומל, כגון: שהיה חולה,
או בא מדרך רחוקה, ואשתו שומעת את הברכה מעזרת נשים ומתכוונת לצאת ידי חובה, וגם הוא נתכוון להוציאה ידי חובה, שאז יוצאת ידי חובה בברכתו.

סימן רסב - זמן הראוי למילה
א. אף על פי שכל היום כשר למצות מילה, מכל מקום זריזים מקדימים למצוות, ולכן אין להשהות מצות
מילה לאחר חצות היום, בכדי שבואו המוזמנים ויהיה ברוב עם הדרת מלך, שהרי מצות זריזים
למצוות, חשובה יותר ממצות ברוב עם הדרת מלך. ומכל שכן שאסור להשהות המילה לאחר חמש
שעות מן היום, שנראה כאילו מצות מילה בזויה עליו חס ושלום.
ב. אם מאחרים עריכת הברית לשעות אחר הצהרים בכדי שיוכלו לקיימה במניין עשרה, שאם יקדים 
  

אצלנו ניתן לרכוש כרית לברית מילה לפי טעמכם מתוך המגוון שלנו, עם רקמה בשילוב זהב וכסף. ניתן לרקום גם את שם הרך הנולד:
ויהיו ידיו ולבו לאל אמונה, ויזכה לראות פני שכינה שלוש רגלים בשנה
 - כרית לברית מילה    כשם שנכנס לברית כך יכנס למצוות חופה ומעשים טובים
 - כרית לברית מילה    זה הקטן גדול יהיה - כרית לברית מילה
במלאי שלנו יש סידור התיקון ברית יצחק.
אנו יכולים לערוך לכם את טקס ברית יצחק/ להזמין מוהל.
להזמנות:052-2540574 , פקס 077-3240559